Lekcja języka polskiego – części mowy odmienne i nieodmienne

czesci mowy

W języku polskim istnieje wiele różnych części mowy, które odgrywają kluczową rolę w budowaniu konstrukcji zdania i przekazywaniu znaczenia. Zrozumienie tych różnych części mowy jest niezwykle ważne, zarówno dla osób uczących się polskiego jako drugiego języka, jak i dla tych, którzy chcą doskonalić swoje umiejętności w piśmie i mówieniu. W tym artykule przedstawimy szczegółowe informacje na temat poszczególnych części mowy w języku polskim.

Części mowy – co to jest?

Części mowy to różnorodne kategorie gramatyczne, na które podzielone są wyrazy w języku polskim. Każda część mowy ma swoje charakterystyczne cechy i funkcje w zdaniu. Dzielą się na części mowy odmienne i nieodmienne – co oznacza, że niektóre z nich wymagają dopasowania formy gramatcyznej do zdania, inne zaś pzostają niezmienne.

Oto kilka podstawowych części mowy w języku polskim:

 1. Rzeczownik: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot lub pojęcie. Rzeczownik odnosi się do osób, miejsc, przedmiotów, zdarzeń itp. Przykłady: „dom”, „kot”, „miłość”.
 2. Czasownik: Wskazuje czynność, stan lub zdarzenie. Czasownik określa, co robią lub jakie są rzeczy i osoby. Przykłady: „biegać”, „myśleć”, „pisać”.
 3. Przymiotnik: Opisuje cechy rzeczowników i zastępuje pytania typu „jaki?” Przymiotniki mówią nam, jakie są rzeczy, osoby lub miejsca. Przykłady: „piękny”, „duży”, „inteligentny”.
 4. Przyimek: Wskazuje relacje między wyrazami w zdaniu, określa miejsce, czas, sposoby działania, przyczyny, cechy itp. Przykłady: „w”, „na”, „przy”, „pod”.
 5. Zaimki: Zastępują rzeczowniki lub określają ich przynależność. Zaimki odnoszą się do osób, miejsc, przedmiotów itp. Przykłady: „ja”, „ty”, „on”, „ten”, „który”.
 6. Przysłówek: Określa sposób, miejsce, czas, stopień lub przyczynę czynności wykonywanej przez czasownik. Przysłówki mówią nam, jak, gdzie, kiedy lub dlaczego coś się dzieje. Przykłady: „szybko”, „tam”, „dziś”, „bardzo”.
 7. Spójnik: Łączy wyrazy, zdania lub części zdania. Spójniki wyrażają zależności logiczne między wyrazami lub zdaniem. Przykłady: „i”, „lub”, „ponieważ”, „jeżeli”.
 8. Wykrzyknik: Wyraża silne emocje lub zaskoczenie. Wykrzykniki są używane, aby podkreślić nasze uczucia. Przykłady: „Och!”, „Ojej!”, „Hurra!”.

Odmienne części mowy

Rzeczownik

Rzeczowniki są jedną z najważniejszych części mowy w języku polskim. Oznaczają one nazwy osób, miejsc, przedmiotów, zjawisk itp. Rzeczowniki w języku polskim mają rodzaj męski, żeński i nijaki, oraz liczbę pojedynczą i mnogą. Przykłady rzeczowników to: dom, książka, pies, miłość.

Rzeczowniki odmienne przez przypadki

W języku polskim rzeczowniki są odmieniane przez przypadki. Istnieje siedem przypadków, a mianowicie: mianownik, dopełniacz, celownik, biernik, narzędnik, miejscownik i wołacz. Przykład odmiany przez przypadki dla rzeczownika „dom”:

 • Mianownik: dom
 • Dopełniacz: domu
 • Celownik: domowi
 • Biernik: dom
 • Narzędnik: domem
 • Miejscownik: domu
 • Wołacz: domu

Przymiotnik

Przymiotniki to kolejna ważna część mowy w języku polskim. Opisują one cechy, właściwości i stany rzeczowników. Przymiotniki w języku polskim mają formy odmienne, które zależą od rodzaju, liczby i przypadka rzeczownika, do którego się odnoszą. Przykłady przymiotników to: piękny, duży, młody, czerwony.

Stopniowanie przymiotników

Przymiotniki w języku polskim można stopniować. Istnieją trzy stopnie przymiotnikowe: stopień równy, stopień wyższy i stopień najwyższy. Przykład stopniowania dla przymiotnika „piękny”:

 • Stopień równy: piękny
 • Stopień wyższy: piękniejszy
 • Stopień najwyższy: najpiękniejszy

Polecamy: Jak zrobić slime?

Czasownik

Czasowniki są nieodłączną częścią języka polskiego. Oznaczają one czynności, działania, stany i procesy. Czasowniki w języku polskim odmieniają się przez osoby, liczby, czasy, tryby i aspekty. Przykłady czasowników to: jeść, pisać, bawić się, myśleć.

Odmiana czasowników przez osoby

Czasowniki w języku polskim odmieniają się przez osoby. Istnieją trzy osoby: pierwsza, druga i trzecia. Przykład odmiany przez osoby dla czasownika „pisać”:

 • Ja piszę
 • Ty piszesz
 • On/ona/ono pisze
 • My piszemy
 • Wy piszecie
 • Oni/one piszą

Liczebnik

Liczebniki są częścią mowy w języku polskim, które służą do wyrażania ilości lub kolejności. Liczebniki mogą odnosić się do konkretnych liczb (liczebniki główne) lub określać porządek, przynależność, wielokrotność (liczebniki porządkowe). Oto kilka podstawowych typów liczebników w języku polskim:

 1. Liczebniki główne:
  • Kardynalne: wyrażają dokładną liczbę lub ilość. Przykłady: „jeden”, „dwa”, „trzy”, „dziesięć”.
  • Porządkowe: określają kolejność lub pozycję. Przykłady: „pierwszy”, „drugi”, „trzeci”, „dziesiąty”.
  • Ułamkowe: wyrażają część całości. Przykłady: „połowa”, „jedna czwarta”, „trzy piąte”.
  • Nieregularne: takie jak „zero”, „sto”, „tysiąc”, które mają wyjątkowe formy.
 2. Liczebniki zbiorowe: odnoszą się do grupy lub zbioru osób lub przedmiotów. Przykłady: „dwoje”, „troje”, „grupa”, „parę”.
 3. Liczebniki mnogie: odnoszą się do liczby większej niż jeden. Przykłady: „dwaj”, „trzy”, „czterej”.
 4. Liczebniki nieokreślone: wyrażają przybliżoną liczbę lub ilość. Przykłady: „kilka”, „wiele”, „nieliczni”.

Liczebniki mogą mieć różne formy i odmiany, które zależą od przypadku, rodzaju gramatycznego oraz liczby rzeczownika, który opisują. Liczebniki mogą również pełnić funkcję przymiotników, tj. opisywać rzeczownik w zdaniu.

Przykłady zastosowania liczebników w zdaniach:

 • „Mam dwa psy.” (liczebnik kardynalny)
 • „Jestem pierwszy w kolejce.” (liczebnik porządkowy)
 • „Podziel się na pół.” (liczebnik ułamkowy)
 • „Spotkałem grupę przyjaciół.” (liczebnik zbiorowy)

Liczebniki są ważne, gdy chcemy wyrazić ilość, kolejność lub przynależność w języku polskim. Odpowiednie użycie liczebników jest kluczowe dla budowy poprawnych zdań i precyzyjnego przekazu informacji.

Zaimek

Zaimki są częścią mowy w języku polskim, które służą do zastępowania rzeczowników lub określania ich przynależności. Zaimki mogą odnosić się do osób, przedmiotów, miejsc lub pojęć. Ich główną funkcją jest unikanie powtarzania tych samych wyrazów w zdaniu i ułatwianie płynności językowej. Oto kilka rodzajów zaimków w języku polskim:

 1. Zaimki osobowe: odnoszą się do osób lub rzeczy zidentyfikowanych w kontekście rozmowy. Przykłady: „ja”, „ty”, „on”, „ona”, „oni”, „one”.
 2. Zaimki dzierżawcze: wskazują przynależność lub posiadanie. Przykłady: „mój”, „twój”, „jego”, „jej”, „nasz”, „wasz”.
 3. Zaimki wskazujące: wskazują na konkretną osobę, przedmiot lub miejsce. Przykłady: „ten”, „tamten”, „taki”, „tak”.
 4. Zaimki pytające: używane w pytaniach, aby dowiedzieć się o konkretną osobę, przedmiot lub miejsce. Przykłady: „kto”, „co”, „który”, „jaki”.
 5. Zaimki względne: wprowadzają zdanie podrzędne i łączą je z głównym zdaniem. Przykłady: „który”, „która”, „które”, „jaki”, „jaka”, „jakie”.
 6. Zaimki nieokreślone: odnoszą się do nieokreślonej liczby osób lub przedmiotów. Przykłady: „ktoś”, „coś”, „wszyscy”, „każdy”, „wszystko”.

Zaimki w języku polskim odmieniają się zgodnie z przypadkami, liczbą i rodzajem gramatycznym. Przykładowo, zaimki osobowe mają różne formy dla mianownika, dopełniacza, celownika, biernika, narzędnika i miejscownika.

Przeczytaj też: Znaczenie imienia Natalia

Przykłady zastosowania zaimków w zdaniach:

 • „Oni idą do kina.” (zaimki osobowe)
 • „To jest mój pies.” (zaimki dzierżawcze)
 • „Ten samochód jest nowy.” (zaimki wskazujące)
 • „Kto to zrobił?” (zaimki pytające)
 • „Widziałem człowieka, który był bardzo wysoki.” (zaimki względne)

Zaimki są ważnym elementem języka polskiego, umożliwiającym elastyczność i precyzję w wyrażaniu się. Poprawne użycie zaimków jest istotne dla zrozumienia i konstrukcji poprawnych zdań w języku polskim.

Nieodmienne części mowy

Przyimek

Przyimki są ważną częścią języka polskiego i pełnią różnorodne funkcje gramatyczne. Są to małe słowa, które łączą się z innymi wyrazami w zdaniach i wyrażeniach, aby określić relacje między nimi. Przyimki w polskim występują zwykle przed rzeczownikami, czasownikami, przymiotnikami lub zaimkami.

Przykłady popularnych przyimków w języku polskim to: w, na, przy, pod, nad, po, przed, za, z, przez, o, dla, do, od, bez – i wiele innych.

Przyimki mogą wyrażać różne znaczenia zależnie od kontekstu. Na przykład:

 • „W” może oznaczać miejsce, czas lub sposób: „W domu”, „W niedzielę”, „W ciszy”.
 • „Na” może wskazywać miejsce, powierzchnię, czas lub cel: „Na ulicy”, „Na stole”, „Na spotkanie”, „Na wakacje”.
 • „Przy” sugeruje bliskość lub towarzystwo: „Przy okazji”.
 • „Pod” wskazuje położenie poniżej lub chronienie się: „Pod stołem”, „Pod parasolem”.
 • „Nad” wskazuje położenie powyżej lub kontrolę: „Nad chmurami”, „Nadzór”.

Przyimki w języku polskim wymagają odpowiedniego przypadku dla zaimków i rzeczowników. Na przykład, „z” jest używane z biernikiem, „do” z celownikiem, a „przy” z miejscownikiem.

Redakcja poleca: Znaczenie imienia Aleksander

Przysłówek

Przysłówki są częścią mowy w języku polskim, które służą do określania sposobu, czasu, miejsca, stopnia lub przyczyny czynności wykonywanej przez czasownik. Przysłówki odpowiadają na pytania takie jak: „jak?”, „gdzie?”, „kiedy?”, „dlaczego?” i „w jakim stopniu?”. Ich rola polega na modyfikowaniu czasowników, przymiotników, innych przysłówków lub całych zdaniach, aby dostarczyć dodatkowych informacji. Oto kilka rodzajów przysłówków w języku polskim:

 1. Przysłówki sposobu: określają sposób wykonania czynności. Przykłady: „ostro”, „delikatnie”, „głośno”, „precyzyjnie”.
 2. Przysłówki czasu: wyrażają kiedy czynność ma miejsce. Przykłady: „dzisiaj”, „wczoraj”, „codziennie”, „nigdy”.
 3. Przysłówki miejsca: wskazują gdzie czynność się odbywa. Przykłady: „tu”, „tam”, „poniżej”, „wewnątrz”.
 4. Przysłówki stopnia: określają stopień intensywności czynności lub cechy. Przykłady: „bardzo”, „niezwykle”, „całkowicie”, „niewiele”.
 5. Przysłówki przyczyny: wyjaśniają dlaczego dana czynność się odbywa. Przykłady: „dlatego”, „z tego powodu”, „ze względu na”.
 6. Przysłówki ilościowe: określają ilość lub wielkość czynności. Przykłady: „dużo”, „mało”, „więcej”, „najmniej”.

Przysłówki w języku polskim nie odmieniają się, z wyjątkiem przysłówków stopnia, które mają formę wyższą (np. „bardziej”) i najwyższą (np. „najbardziej”). Przysłówki są elastycznymi elementami języka, które można umieścić na różnych miejscach w zdaniu w zależności od intencji mówiącego.

Przykłady zastosowania przysłówków w zdaniach:

 • „Biegałem szybko, aby zdążyć na autobus.” (przysłówek sposobu)
 • „Spotkamy się jutro wieczorem.” (przysłówek czasu)
 • „Siedzę tutaj od rana.” (przysłówek miejsca)
 • „Ten film jest bardzo interesujący.” (przysłówek stopnia)
 • „Nie chodzę tam z powodu złej pogody.” (przysłówek przyczyny)

Partykuła

Partykuły są częścią mowy w języku polskim, które pełnią różne funkcje, takie jak wyrażanie emocji, stopniowania znaczenia wyrazów, zwracanie uwagi na pewne elementy zdania, wzmocnienie lub osłabienie przekazu. Partykuły nie mają własnego znaczenia, ale wpływają na sposób interpretacji treści w zdaniu. Oto kilka przykładów partykuł w języku polskim:

 1. Partykuły wzmacniające: służą do podkreślania, wzmocnienia lub wyeksponowania pewnych elementów w zdaniu. Przykłady: „bardzo”, „najbardziej”, „szczególnie”, „wyjątkowo”.
 2. Partykuły osłabiające: używane do złagodzenia znaczenia wyrazów lub zdania. Przykłady: „trochę”, „nieco”, „niewiele”, „ledwo”.
 3. Partykuły modulujące: wpływają na odcień znaczenia wyrazów lub zdania. Przykłady: „tylko”, „już”, „jeszcze”, „aż”.
 4. Partykuły czasowe: określają czas lub kolejność zdarzeń. Przykłady: „teraz”, „właśnie”, „potem”, „następnie”.
 5. Partykuły pytające: używane w pytaniach, aby wyrazić zdziwienie, niepewność lub oczekiwanie na odpowiedź. Przykłady: „czyżby”, „przecież”, „chociaż”.
 6. Partykuły emocjonalne: wyrażają emocje, zdziwienie lub zainteresowanie. Przykłady: „och”, „ej”, „hej”, „hurra”.

Partykuły są często używane w języku potocznym i w mowie nieformalnej, dodając ekspresję i dynamikę do komunikacji. W zależności od kontekstu i intencji mówiącego, partykuły mogą zmieniać znaczenie zdania lub wskazywać na pewne aspekty przekazu.

Spójnik

Spójniki są częścią mowy w języku polskim, które służą do łączenia wyrazów, zdań lub części zdania. Pełnią funkcję syntaktyczną, umożliwiając połączenie różnych elementów językowych w logiczny sposób. Spójniki pozwalają na wyrażanie relacji przyczynowo-skutkowych, porównań, wykluczeń, alternatyw lub sekwencji wydarzeń. Oto kilka przykładów spójników w języku polskim:

 1. Spójniki przyczynowe: wyrażają związek przyczynowy między dwiema częściami zdania. Przykłady: „bo”, „ponieważ”, „gdyż”, „dlatego”.
 2. Spójniki porównawcze: służą do porównywania dwóch elementów lub sytuacji. Przykłady: „jak”, „niż”, „podobnie jak”, „tak samo jak”.
 3. Spójniki wykluczające: wskazują na wykluczenie jednej możliwości na rzecz drugiej. Przykłady: „albo”, „lub”, „czy…czy”, „ani…ani”.
 4. Spójniki alternatywne: pozwalają na wybór między dwiema możliwościami. Przykłady: „czy”, „czy…czy”, „albo”, „bądź”.
 5. Spójniki sekwencyjne: używane do wyrażania kolejności zdarzeń lub czynności. Przykłady: „najpierw”, „potem”, „później”, „wreszcie”.
 6. Spójniki logiczne: umożliwiają tworzenie logicznych związków między różnymi elementami zdania. Przykłady: „oraz”, „i”, „ani”, „oprócz”.

Spójniki są istotne w budowie poprawnych i klarownych zdań. Umożliwiają łączenie myśli i tworzenie spójnego przekazu. Odpowiednie użycie spójników pozwala na precyzyjne wyrażanie relacji między różnymi elementami językowymi oraz rozwijanie bogatego języka w mowie i piśmie.

Wykrzyknik

Nieodmienna część mowy, która nie wchodzi w związki składniowe z innymi częściami zdania. Rolą wykrzykników jest wyrażanie stanów emocjonalnych, uczuć, życzeń lub rozkazów. Przykładami wykrzynika są takie wyrazy, jak: ach, och, fu, szur, bęc.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Podobne

gloski
Język polski

Głoski – co to jest? Przykłady i ćwiczenia

Głoski są fundamentalnym elementem języka, który umożliwia nam porozumiewanie się i przekazywanie informacji. To podstawowe jednostki dźwiękowe, które składają się na słowa i wyrażenia, tworząc różnice w znaczeniach wyrazów. W niniejszym artykule przyjrzymy się bliżej pojęciu głosek, podamy przykłady głosek w języku polskim i omówimy, jak nauczyć dziecko poprawnie głoskować, włączając w to odpowiednie ćwiczenia. […]

Więcej
środki stylistyczne
Język polski

Środki stylistyczne – rodzaje i przykłady

Środki stylistyczne, to wyraziste narzędzia, które sprawiają, że tekst nabiera wyjątkowej mocy. Metafory, hiperbole, aliteracje – każdy z tych zabiegów ma potęgę wywołania emocji czy zaskoczenia. Dzięki nim słowa stają się barwne, a przekaz zyskuje na sile. Czy wiesz, jakie są rodzaje tych środków i jak ich używać? Przygotuj się na podróż przez literackie figury! […]

Więcej
pole rombu
Nauka

Pole rombu – wzór oraz przykładowe zadania

Romb – figura, która na pierwszy rzut oka może wydawać się prosta, ale w rzeczywistości kryje w sobie wiele fascynujących własności i zaskakujących cech. Dowiedz się, czym jest romb, jakie są jego charakterystyczne cechy oraz jak obliczyć pole rombu. Romb – definicja Jak wygląda romb? Romb to czworokąt, który ma cztery boki o tej samej […]

Więcej